2 comments on “Nhân Thần – chương 3

  1. Ta lại rút kinh nghiệm lần nữa, lần sau sửa chính tả sẽ nhớ xuống dòng để mọi người dễ đọc hơn.

    • ôi ta cũng có lỗi, lúc nàng thảy qua ta nhắm mắt nhắm mũi post lên lun. hì hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s