4 comments on “Nhân thần- tiết tử

  1. ^^ anh em nhà hắn mặc chung một cái quần lớn lên mừ…hố hố

    • ặc ! cái a e nhà này tự kỉ nặng a ! ủa mà bộ này là cường thụ , nhất thụ nhất công phải hok tại lúc để thể loại chỉ để cường công thui àh , phải chi thụ đẹp hơn chút , mà phải công nhận có cái tiết tử thui mà dài phết = . = !!!, thế nhưng nó cũng hay ứ ừ í chứ ^.^

  2. ưmh bộ nì là nhất công nhất thụ đấy, còn cường thụ không thì…hố hố cứ theo dõi đi ùi hẳn biết kakaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s