One comment on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 17

  1. ” cho dù lúc binhg thường ” bình
    ” nụ hôn này chất chưa” chứa
    hư… Làm ngươì tă máu chảy đầy ngươì mới tỉnh hả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s