2 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 15

  1. Ngộ Ngôn đã ra tay thì thiệt ghê nha ai cũng sợ
    Địch Trần a đi đâu mất ùi
    Tuyết Chước đúng là k sợ thiên hạ k loạn mà

  2. Tình cảm của Ngộ Ngôn và Địch Trần thật là ngọt ngào nha. Không biết bạn Trần lại bỏ đi đâu nữa rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s