One comment on “Ông nội 16 tuổi – Chương 42 43

  1. Mỹ nũ dùng tiếng Trung -> mỹ nữ
    nén giận treu đùa -> trêu đùa
    có 1 số chỗ n ta comt = đt k viết hết đc nàng xem lại a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s