3 comments on “Hồ Điệp Công Tử – Chương 2

  1. Bé Lương làm gì bé Điệp mà để bây giờ nhìn thấy cái mặt, nhớ lại quá khứ là em sợ đến rúm ró lại người thế kia. Chắc lại iu bé quá nên hành bé chứ gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s