4 comments on “Phụ thân ta muốn gả cho ngươi – Chương 41 42

  1. Upsì! Coi bộ mình lỡ tem rùi. Hôm nay phải đi học. *híc híc*
    ~~~~Lâu quá ko gap nga~~~ *ôm ôm ôm bù nè*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s