3 comments on “Nhất tiếu thiên hạ túy – Chương 3

  1. ic mất tem thui lấy phong bì dzậy
    công nhận tỷ lặn ù lên vs wá chưng truyện lun
    ui tỷ ghê đó ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s