3 comments on “Ông nội 16 tuổi – Chương 7 + 8

  1. “Đùa hoài, ta khó khăn lắm mới phản lão hoàn đồng, không chơi cho đã sao được, nếu về sau bất hạnh bị sét đánh một lần nữa, biến lại thành lão nhân, cái gì cũng chưa chơi, ta không cần.”
    bản tính ham chơi dễ sợ =))
    phúc hắc công xuất hiện ah~~😄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s