8 comments on “Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi – Tiết Tử + Đệ 1 chương

  1. hu hu! …oa…oa tại sao bây giờ munh2 mói đc coi cái này- tiếc nủa cuộc đời a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s