2 comments on “Tiểu Thú Phản Công Chiến – Đệ thập chương (chưa beta)

  1. ôi mất tem
    lâu lém mới đọc được 1 chương tiểu thú
    thiệt là dễ thương quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s